Varnam: Evari Bhodha
Abhogi, Adi talam
Keerthana: Siddi Vinayakam
Shanmukapriya, Roopaka talam
Keerthana: Manasa Etuloni
Malayamaruta, Roopaka talam